• स्वयंभू-१५, काठमाडौं
  • +९७७-०१-५२४७२५४,०१-५२४७२१८
  • hekikritsaccos@gmail.com

Quick Contact

Contact us today, and get reply with in 24 hours!

सेवा केन्द्रहरु

सदस्य सेवा केन्द्र आमा

Address: काठमाण्डौ ६ बौद्ध काठमाण्डौ

Phone: ०१४४६८१२२, ४४८२४८९

Email: aamascltd@gmail.com

सदस्य सेवा केन्द्र सहभागीता

Address: काठमाण्डौ १५ स्वयम्भु काठमाण्डौ

Phone: ०१५२४७२५४, ५२४७२१८

Email: saccossahabhagita555@gmail.com

सदस्य सेवा केन्द्र जिवीकोपार्जन

Address: काठमाण्डौ १६ माछापोखरी काठमाण्डौ

Phone: ०१४३५७५४७

Email: jipasaccos@gmail.com

सदस्य सेवा केन्द्र पिसल्याण्ड

Address: काठमाण्डौ ३ महाराजगंज काठमाण्डौ

Phone: ०१४७२०७००

Email: peacelandsaccos@gmail.com

सदस्य सेवा केन्द्र शिक्षा

Address: काठमाण्डौ १५ स्वयम्भु काठमाण्डौ

Phone: ०१५२४७२५४, ५२४७२१८

Email: shikshya.saccos76@gmail.com

सदस्य सेवा केन्द्र क्षेत्रपाटी

Address: काठमाण्डौ १७ स्वयम्भु काठमाण्डौ

Phone: ९८४३६३२९०५

Email: asd@mail.com