• स्वयंभू-१५, काठमाडौं
 • +९७७-०१-५२४७२५४,०१-५२४७२१८
 • [email protected]

हाम्रो एकीकृत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

काठमाण्डौ १५ स्वयंभू काठमाण्डौ

ऋण माग पत्र

श्रीमान् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्यु ,

हाम्रो एकीकृत बचत तथा ऋण सहकारी लि

काठमाण्डौ १५ स्वयंभू काठमाण्डौ

उपरोक्त विषयमा तपशिलमा उल्लेखित बचत रकम धितो रहने गरी संस्थाको नियम अनुसार ऋण उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । मैले लिएको ऋण तोकिएको कार्यमा लगानी गर्नुका साथै संस्थाको नियम अनुसार तोकिएको समयभित्र साँवा ब्याज बुझाउने छु साथै संस्थाको ऋण नीति २०७६ को समेत पालना गर्ने छु । अन्यथा संस्थाको नियमानुसार असुली कारवाही गरेमा मेरो मञ्जुरी छ ।

तपशिल

 • १.

  ऋण मागकर्ता सदस्यको नाम, थर :

 • २.

  सदस्यता नं. :

 • ३.

  समूह :

 • ४.

  ऋणको उद्देश्य :

 • ५.

  ऋण माग रकम :

  (अक्षरेपी रुपैया मात्र)
 • ६.

  मिति :

 • ७.

  धितो दिन मञ्जुरी गर्ने सदस्यको संस्थामा रहेको बचत तथा शेयरको विवरण :

क्र.सं. धितो दिनेको नाम स.नं. बचत शिर्षक बचत रकम शेयर रकम धितो राख्न कबुल गरेको रकम दस्तखत
1
2
3
//