• स्वयंभू-१५, काठमाडौं
  • +९७७-०१-५२४७२५४,०१-५२४७२१८
  • [email protected]

Application for Mobile
Banking / Enecos

मिति:

श्री प्रवन्धक ज्यु,
The Manager
हाम्रो एकीकृत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि ,
Hamro Ekikrit Saving and Credit Cooperative Ltd.
काठमाण्डौ महानगरपालीका १५ काठमाण्डौ, Kathmandu Metropolitan - 15, Kathmandu,

सेवा केन्द्र:       Member Service Center:

महोदय, ( Dear sir / Madam ),

म / हामीलाई यस संस्थाले प्रदानगर्ने गरेको तल उल्लेखित सेवा उपलव्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु
(आवस्यक सेवामा चिन्ह लगाउनुहो)
Please provice me/us the following service ( Please tick as appropriate)

Mobile Statement   SMS service
Utility pay service   PIN re-generation

मोवाईल न. परिवर्तन : हालको नम्वर :   नया नम्वर :

सेवावन्द गर्न:   Mobile Statement   SMS service   Utility pay service

आवेदक सदस्यको नाम :

Name in English :

Account no:

Mobile no:

Email:

म / हामीमाथिउल्लेखित सेवाकालागि लाग्ने शुल्क मेरो हाम्रो माथिउल्लेखित खाताबाट रु (वार्षिक रुपमा)
क्ट्टीगर्न बैंकलाई अक्तियारि प्रदानगर्दछु / गर्दछौं | I / We authorize the bank to debit my / our above mentioned account by NPR ………… annually being your charges.

मैले / हामीले यस हाम्रो एकीकृत बचत तथा ऋण सहकारी लि को मोवाईल बैंकींङ्ग / इन्टरनेट बैंकींङ्ग / इ नेकोस सेवा संचालन सम्वन्धी यस आवेदनफारमको पछाडि उल्लेखितशर्तहरु पडे / प्ड्यौ, बुझे / बुझ्यौ र ति सत तथानियामहरुको सधै पालनागने मेरो / हाम्रो मन्जूरि छ । I / we have read and understood the terms and conditions of use of Hamro Ekikrit Saving and Credit Cooperative ltd mobile / internet banking mentioned overleaf and will abide by them at all times.

निवेदकको आधिकारीक दस्तखत ( Authorized Signature)

For office use received by:

Created by:

Authorized by:

//